VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj "VOP") sa riadia právne vzťahy uzatvárané na internetovom portáli www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs ktorý prevádzkuje: Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: DZ Consulting s.r.o
Sídlo: 023 52 Olešná 427, Slovenská republika
IČO: 51782634
DIČ: 2120794753
Kontakt: tipovaniezapasovv@gmail.com
zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 70349/L

Portál (Internetová doména) www.tipovanie-zapasov.sk, je prevádzkovaný Prevádzkovateľom DZ Consulting s.r.o.

Všeobecné pojmy

Služby: Určené poskytované prevádzkovateľom na internetovej doméne www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs sú určené výhradné osobám starším ako 18 (osemnásť) rokov. Dodávateľ neponúka online ani offline stávky, stávkovanie a obdobné plnenia. Dodávateľ neposkytuje "platené tipy" (resp. "predaj tipov"), ale jedná sa o službu spracovania, analyzovania a vyhodnocovania štatistických športových údajov na základe ktorých predpokladáme výsledkové závery športových podujatí, Dodávateľ negarantuje žiaden skutočný výsledok zápasu. Všetky poskytované služby sú vo forme analýz, sú pred zaslaním na emailovú adresu Používateľa podrobne spracované a detailne vyberané podľa vyhodnotenia štatistických údajov s pravdepodobnosťou na daný zápas nad 60%. Prognózy na výsledky sú následne dohľadané v aktuálnej kurzovej ponuke stávkových kancelárií a sú zobrazené len pre VIP užívateľov v predstihu minimálne niekoľko hodín pred oficiálnym začiatkom zápasu.
Dodávateľ: Pod pojmom dodávateľ sa rozumie osoba, ktorá prevádzkuje Portál www.tipovanie-zapasov.sk a facebooková stránka https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs , a ktorá prostredníctvom Portálu poskytuje služby v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok. Pojem Dodávateľ v rámci identifikácie osôb je totožný s pojmom Prevádzkovateľ.
Používateľ: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby ponúkané Dodávateľom prostredníctvom Portálu. V prípade zakúpenia balíčkov v zmysle týchto VOP sa Používateľ označuje ako VIP užívateľ.

ČLÁNOK I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.Využívanie služieb portálu www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs je možné len po súhlase Používateľa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
2.Služby, ktoré poskytuje Dodávateľ prostredníctvom Portálu www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs sú poskytované odplatne.
3.Používateľ týmto vyslovuje súhlas s kontaktovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním, alebo v rámci registrácie do Portálu Dodávateľa. Pôvodcom týchto správ je Prevádzkovateľ.
4.Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Dodávateľa prostredníctvom internetovej domény prevádzkovateľa www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by Používateľom, alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
5.Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb poskytovaných na internetovej doméne www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs mohli vzniknúť Používateľom či tretím osobám.
6.Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Používateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Portálu upravovať alebo inovovať.
7.Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.

ČLÁNOK II.
Cenník služieb a Spôsoby platby
1.Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany Používateľa, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického prostriedkov.
2.K akceptácii objednávky zo strany Dodávateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom Dodávateľ informuje Používateľa, že objednávka produktu bola prijatá.
3.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov oboch strán.
4.Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán.
5.Používateľ hradí za služby poskytované Dodávateľom týmito spôsobmi:
5.1Prevodom finančných prostriedkov na účet bankový účet Dodávateľa
6.Cenník služieb: Používateľ úhradou v zmysle čl. II, bod 1.1, získava nárok k prístupu k službám Dodávateľa, uvedeným na internetovej doméne.

Konkrétne:
6.1Balík služieb 14 dní, ktorý zahŕňa od 10 do 20 tipov,
6.2Balík služieb mesiac, ktorý zahŕňa od 20 do 40 tipov,
6.3Balík služieb dva mesiace, ktorý zahŕňa od 30 do 60 tipov,
7.Cena služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len "kúpna cena") je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky.
8.Základným platidlom je mena euro.
Článok IV
Doručovanie
1.Dodávateľ služby doručuje Používateľovi elektronicky prostredníctvom emailovej adresy v čase od 06:00 hod., do 12:00 hod.
2.Používateľ oznámi Dodávateľovi emailovú adresu, na ktorú žiada o zasielanie služby pri registrácii.

ČLÁNOK V.

SÚBORY COOKIES
Cookies
V súvislosti so smernicou EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii ponúkame krátke objasnenie funkcie cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky natiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke nielen rozpoznať zariadenie Používateľa, ale súčasne Používateľovi umožniť prístup k funkciám na stránke.
V zásade rozdeľujeme cookies na dva typy.
Trvalé súbory cookies - tieto súbory cookies zostávajú v zariadení Používateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď Používateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila.
Relačné súbory cookies - tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity Používateľa keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookie?
Náš Internetový obchod používa súbory cookie, aby sme uchovali:
vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);mskutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.remarketing
Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.
Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.
Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.
Používame aj iné súbory cookie?
Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

ČLÁNOK VI.

Čo v prípade nesprávneho tipu?
1.Akékoľvek reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs
2.V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ povinný kontaktovať Prevádzkovateľa na tipovaniezapasovv@gmail.com
3.Reklamácia za účelom jej vyriešenia by mala obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
4.Prevádzkovateľ portálu www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
5.Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
6.Dodávateľ negarantuje výsledok poskytnutej služby (správny tip, výsledok športového podujatia).
7.V prípade ak výsledok športového podujatia je v rozpore so službou Poskytnutou Dodávateľom. Dodávateľ službu vo forme jednej analýzy nahradí novou totožnou službou.

ČLÁNOK VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.Tieto všeobecné obchodné podmienky portálu www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia.
2.Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu www.tipovanie-zapasov.sk a facebookových stránkach https://www.facebook.com/stavkovyodbornik/ / https://www.facebook.com/tipovaniezapasovv/?ref=br_rs bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.
3.Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.
Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.